test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าดีเด่น

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าดีเด่น

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าดีเด่นสามเสนวิทยาลัย ประจำปี 2564 ที่ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีพลเอกชูชาติ บัวขาว
นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับนักเรียนเก่าดีเด่น จำนวน 17 คน จาก 9 สาขา ประกอบด้วย
1. พระครูโกศลวรากร รุ่นที่ 12
2. นางเมทินี ชโลธร รุ่น ค.ม.ส.2, รุ่นที่ 17
3. นายแพทย์ปิยเมธ ยอดเณร รุ่นที่ 3
4. พลเอกสุชาติ สุทธิพล รุ่นที่ 23
5. พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รุ่นที่ 23
6. นายแพทย์ประสบสุข พุฒาพิทักษ์ รุ่นที่ 23
7. พลอากาศตรี คมกฤช นันทวิสุทธิ์ รุ่นที่ 27
8. ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รุ่นที่ 27
9. นายธนารักษ์ เนาวรัตน์ รุ่นที่ 27
10. ดร.สุจินต์ วาจากิจ รุ่นที่ 31
11. นางศรัญย์รัชต์ สิมะวานิชกุล รุ่นที่ 34
12. นางสุนันทา เชาวนสวัสดิ์ รุ่นที่ 34
13. ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รุ่นที่ 37
14. ดร.พรทิพา กรุดลอยมา รุ่นที่ 37
15. นายเมธี โชคสุชาติ รุ่นที่ 37
16. ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ รุ่นที่ 41
17. นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล รุ่นที่ 47
โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments