Homeข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
- คุณปุญชนิกา ช่วยนุกิจ สามเสนรุ่น 24
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- คุณเอกสิทธิ์ สุขโหตุ สามเสนรุ่น 27
ได้รับรางวัลราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี 2565
- คุณณัชปภา จันทรโรจน์ สามเสนรุ่น 42
ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาสื่อมวลชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
- คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร สามเสนรุ่น 23 ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การตลาด และ
- คุณสมศักดิ์ สรวิจักษณ์ สามเสนรุ่น 23 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่น ในคณะกรรมการองค์การตลาด
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments