test
Homeข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอประกาศผลการพิจารณา “รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอประกาศผลการพิจารณา “รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา “รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖” และได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับรายชื่อนักเรียนเก่าเข้าสู่กระบวนสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการได้รับรางวัลดังกล่าวไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยได้พิจารณารายชื่อนักเรียนเก่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา “รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖” และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติยศ จำนวน ๑๐ ราย ดังมีรายนามจำแนกตามสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สาขาข้าราชการการเมือง จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (รุ่นที่ ๔๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ​
สาขาข้าราชการ/บุคลากรหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ (รุ่นที่ ๒๙) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สาขาการบริหารภาคเอกชน จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นายปริญญา เพ็งพันธุ์ (รุ่น ๒๙) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนิน 88 จำกัด
สาขาศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นายปณต สุสุวรรณ (รุ่น ๒๗) นักวิชาการอิสระสื่อสารมวลชน และอาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาชีพ / วิชาการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นายพิทักษ์สิน นิวาศานนท์ (รุ่น ๓๔) สถาปนิก
๒. รองศาตราจารย์กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รุ่น ๓๖) รองศาสตราจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษากองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑. นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (รุ่น ๒๔) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒. นางปิติมา รักพานิชมณี (รุ่น ๒๙) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ (รุ่น ๓๘) กรรมการบริหารบริษัท น้ำตาลเอกเพชร จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลตั้นไบโอเทค จำกัด
๔. นายชณัฐ วุฒิวิกัยการ (รุ่น ๔๖) กรรมการผู้จัดการ บริษัทอะเยลโล่เทรน สตูดิโอ จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับการมอบ “รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖” ให้กับทุกท่าน ทางสมาคมฯ กำหนดจัดงานมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้าสามเสนวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่อไป

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments