Free Porn
xbporn
Homeข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็น “นักเรียนเก่าดีเด่น

ขอเชิญเสนอชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็น “นักเรียนเก่าดีเด่น

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
เข้ารับการคัดเลือกเป็น “นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2565”
เข้าไปดูคุณสมบัติและกรอกใบสมัครได้ในคิวอาร์โค้ดด้านล่างค่ะ
หมดเขตส่งใบเสนอรายชื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565
ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : [email protected]
ติดต่อสอบถาม : คุณยา 02-2784608 , 094-4926465
คุณวอ 081-684-4033

Download เอกสาร
ใบเสนอชื่อ
http://www.samsenalumni.com/documents/ใบเสนอชื่อ-นร.เก่าดีเด่น-2565.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณา
http://www.samsenalumni.com/documents/ประกาศที่011_2565เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. สาขาข้าราชการทหาร/ตำรวจ
จำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยมียศตั้งแต่ พล.ต./พล.อ.ต./พล.ร.ต./พล.ต.ต. ขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหลัก

2. สาขาข้าราชการการเมือง
จำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยเป็น ส.ส./ส.ว./ส.น.ช./ส.ป.ช./ส.ป.ท./ผู้ว่าราชการ กทม./นายก อบจ./ประธานสภา กทม./ประธานสภาจังหวัด หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. สาขาข้าราชการอื่นๆ
จำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยมีตำแหน่งตั้งแต่ซี ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และดำรงตำแหน่งทางการบริหาร

4.สาขารัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน และสาขาบริหารภาคเอกชน
จำนวนไม่เกิน ๔ คน โดยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือ ผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO, MD, CFO, CIO, COO, CTO หรือเทียบเท่า ของบริษัทที่มีรายได้ต่อปี ๕,๐๐๐ ล้านขึ้นไป

5.สาขากีฬา
จำนวนไม่เกิน ๑ คน โดยเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ

6.สาขาศิลปวัฒนธรรม/บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนไม่เกิน ๑ คน โดยเป็นผู้ที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติขึ้นไป (เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาสังคมสงเคราะห์ สภาสตรี สภากาชาด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นต้น)หรือได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด

7.สาขาวิชาชีพ/วิชาการ
จำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่นหรือรางวัลสูงสุดจาก องค์กร ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติขึ้นไป (เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการหนังสือพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น)

8.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน/สมาคมฯ
จำนวนไม่เกิน ๑ คน โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและ/หรือสมาคมฯ
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือได้เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า ๔ สมัย

9.สาขาอื่นๆ
จำนวนไม่เกิน ๔ คน และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ อย่างเด่นชัด

315515131_5731220326956511_2579231355824890101_n
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments