test
Homeข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

242289168_4460991727312717_6555121168266388003_n (1)
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสามเสนรุ่น 37 ทั้ง 2 ท่านคือ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ที่ร่วมกันบริหารองค์กร จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รวม 2 รางวัล ประกอบด้วย
1) รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) จังหวัดภูเก็ต
2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments