ทำเนียบนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

นายสุรพณ ธนะโสภณ

ประธานคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ

 

1

นายธีระ แก้วสีปลาด

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2515
รักษาการนายกสมาคม

2

นายแพทย์ปิยเมธิ ยอดเณร

ชุดที่ 2 พ.ศ. 2516-2522
นายกสมาคม

3

นายชลิต อัคนิทัต

ชุดที่ 3 พ.ศ. 2523
นายกสมาคม

 

4

นายแพทย์ปิยเมธิ ยอดเณร

ชุดที่ 4 พ.ศ. 2524-2529
รักษาการนายกสมาคม

5

ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ

ชุดที่ 5 พ.ศ. 2530-2534
นายกสมาคม

6

พล.อ. สัมพันธ์ บุญญานันต์

ชุดที่ 6 พ.ศ. 2535-2536
นายกสมาคม

 

7

พล.ต. พนม จีนะวิจารณะ

ชุดที่ 7 พ.ศ. 2535-2538
รักษาการนายกสมาคม

8

พล.อ. สัมพันธ์ บุญญานันต์

ชุดที่ 8 พ.ศ. 2539-2542
นายกสมาคม

9

พล.อ. สมหมาย วิชาวรณ์

ชุดที่ 9 พ.ศ. 2543-2546
นายกสมาคม

 

10

พล.อ. จิรสิทธิ เกษะโกมล

ชุดที่ 10 พ.ศ. 2547-2548
รักษาการนายกสมาคม

11

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์

ชุดที่ 11 พ.ศ. 2549-2552
นายกสมาคม

12

พล.อ. ดร.พิเชษฐ์ วิสัยจร

ชุดที่ 12 พ.ศ. 2553-2556
นายกสมาคม

 

13

พล.อ. ศุภวุฒิ อุตมะ

ชุดที่ 13 พ.ศ. 2558-2559
รักษาการนายกสมาคม

15

นายสมชาย กูใหญ่

ชุดที่ 14 พ.ศ. 2560-2561
นายกสมาคม

14

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล

ชุดที่ 15 พ.ศ. 2561-2563
นายกสมาคม

 

121

พล.อ. ชูชาติ บัวขาว

ชุดที่ 16 พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
นายกสมาคม